Pages

  • शिवकाळ
  • रामदासस्वामी
  • पेशवाई
  • मोडी कागदपत्रे
  • संकीर्ण लेख
  • माझी पुस्तके
  • कविता
  • बखरीतील गोष्टी
  • माझ्याबद्दल

मस्तानी संबंधी पेशवे दफ्तरातील पत्रव्यवहार

पेशवे दफ्तरात उपलब्ध असलेली मस्तानी संबंधी वा तीचा उल्लेख असलेली काही पत्रे पुढे देत आहे. सदर पत्रे रियासतकार सरदेसाई यांनी 'पेशवे दफ्तर खंड ९' मध्ये प्रकाशित केली आहेत.


स्रोत : पेशवे दफ्तरातून निवडलेले कागद, खंड ९         ( संपादक : गो. स. सरदेसाई )